Thông tin chi tiết:
Trương Thanh Vũ
Tổ trưởng Trương Thanh Vũ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Toan

Giảng dạy môn Tóa