Thông tin chi tiết:
Trương Thanh Vũ
Tổ trưởng Trương Thanh Vũ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Toan

Giảng dạy môn Tóa