Khẩn trương nộp đánh giá và phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và báo cáo kết quả tự đánh giá Chuẩn
Văn bản liên quan